google_home_savant

"HEY GOOGLE, ACTIVE PARTY MODE"

Google Home và Savant, bắt đầu điều khiển hệ thống Savant của bạn bằng giọng nói thông qua Google Home, kích hoạt một ngữ cảnh ưa thích, điều chỉnh độ sáng đèn, hay đặt mức nhiệt độ phòng.... hãy khám phá và trải nghiệm những tính năng đầy thú vị.


NẾU BẠN ĐÃ CÓ GOOGLE ASSISTANT

Google Assistant được tích hợp sẵn trên rất nhiều thiết bị của bạn.


googlehome_welcome_hd

BẮT ĐẦU KHÁM PHÁ

Chọn biểu tượng Trang chủ Google.

Đăng nhập với tư cách người dùng Google khác hoặc TIẾP TỤC bằng địa chỉ email Google đã được đăng ký với thiết bị di động

Trên trang mở ra, hãy chọn biểu tượng Tìm kiếm / Discover từ phía trên cùng bên phải của màn hình.

googlehome_adddevices_hd

THÊM THIẾT BỊ

Chọn nút "Thêm" từ màn hình Điều khiển chính.

Chọn "Hệ thống Savant" từ trang Thêm thiết bị.


googlehome_login_hd

ĐĂNG NHẬP SAVANT

Nhập thông tin đăng nhập Ứng dụng Savant Pro của bạn và chọn ĐĂNG NHẬP

Chọn CHO PHÉP để cho phép Google truy cập Hệ thống Savant Pro của bạn.

Thông báo "Tài khoản được liên kết" sẽ mở ra và Hệ thống Savant Pro sẽ được hiển thị trên trang Điều khiển


googlehome_assign_hd

TẤT CẢ CÁC THIẾT LẬP !

Điều hướng trở lại trang chính của Google Assistant hoặc đóng và mở lại.

Chọn micro ở cuối trang và nói một trong các lệnh được hỗ trợ - hoặc chọn bàn phím và nhập một trong các lệnh được hỗ trợ.


Voice Command Examples / Các Câu Lệnh Mẫu

Device / Thiết Bị
Phrases / Câu Lệnh
Description / Mô tả

Scene Commands 

Yêu cầu Ngữ Cảnh

"Hey Google, turn on <Scene Name> "

"Hey Google, Bật <Tên Ngữ Cảnh>"

 

Turn On any scenes 

Bật bất kỳ ngữ cảnh nào


Room Commands 

Yêu cầu với Phòng

"Hey Google, turn on < Room > "

"Hey Google, Bật <Phòng>"

 

"Hey Google, turn off < Room > "

"Hey Google, Tắt<Phòng>"

Turn On the Room to the last active A/V service 

Bật tính năng A/V (Audio/Visual) gần nhất

 

Turn Off the A/V service in the Room

Tắt tính năng A/V trong Phòng


Room Lights 

Chiếu Sáng Phòng

"Hey Google, turn on < Room > lights"

"Hey Google, Bật Đèn <Tên Phòng>"

 

 

"Hey Google, turn off < Room > lights"

"Hey Google, Tắt Đèn <Tên Phòng>"

 

 

"Hey Google, set the <Room> lights to <40>"

"Hey Google, bật ánh sáng <Phòng> mức <40>"

 

 

“Hey Google, brighten the <Room> lights”

"Hey Google, tăng sáng <Phòng>"

 

 

“Hey Google, dim the <Room> lights”

"Hey Google, chỉnh mức sáng <Phòng>"

 

Turn On all lights in the Room to full brightness. The Show Room Control Tab checkbox in the lighting data table must be checked.

Bật tất cả đèn trong phòng ở độ sáng cao. Điều khiển ánh sáng phòng trong bảng điều khiển phải dược chọn.

 

Turn Off all lights in the Room. The Show Room Control Tab checkbox in the lighting data table must be checked.

Tắt tất cả đèn trong phòng. Điều khiển ánh sáng phòng trong bảng điều khiển phải được chọn.

 

Set the level of brightness in the Room to a level between 0 and 100%. The Show Room Control Tab checkbox in the lighting data table must be checked.

Đặt mức độ sáng trong Phòng ở mức từ 0 đến 100%. Điều khiển ánh sáng phòng trong bảng điều khiển phải được chọn.

 

Increase the level of brightness to the lights in a Room by 25%. The Show Room Control Tab checkbox in the lighting data table must be checked.

Tăng 25% mức độ sáng của đèn trong phòng. Điều khiển ánh sáng phòng trong bảng điều khiển phải được chọn.

 

Decrease the level of brightness to the lights in a Room by 25%. The Show Room Control Tab checkbox in the lighting data table must be checked.

Giảm 25% mức độ sáng của đèn trong phòng. Điều khiển ánh sáng phòng trong bảng điều khiển phải được chọn.


XỬ LÝ SỰ CỐ

Google States: I found zero devices (After initially sending a Discover command)

[Tôi không tìm thấy thiết bị nào (Sau khi gửi lệnh Tìm Kiếm ban đầu)]

 1. Kiểm tra xem tài khoản người dùng Savant của bạn đã được xác minh chưa. Đảm bảo trả lời email xác minh mà bạn nhận được khi tài khoản được tạo.
 2. Đảm bảo tài khoản người dùng Savant của bạn là quản trị viên của Trang chủ Savant.
 3. Nếu có nhiều Ngôi nhà Savant được liên kết với tài khoản người dùng Savant, hãy xác nhận rằng bạn đã chọn đúng ngôi nhà.

---

Google States: Sorry, I didn’t find <name of room / name of room lights / name of scene>

[Xin lỗi, tôi không tìm thấy <tên phòng / tên đèn phòng / tên cảnh>]

Xác minh thiết bị Savant đã được phát hiện.

 1. Mở ứng dụng Google Home.
 2. Chọn biểu tượng Menu , sau đó chọn biểu tượng Nhà thông minh .
 3. Chọn Thiết bị từ Trang chủ thông minh mở ra.
 4. Xác minh thiết bị được phát hiện. Chọn biểu tượng nút Tìm kiếm / Discover phá để tìm lại thiết bị.

---

Google States: Sorry, I could not find a device or group named <device name>

[Xin lỗi, tôi không thể tìm thấy thiết bị hoặc nhóm có tên <tên thiết bị>]

Xác minh thiết bị Savant đã được phát hiện.

 1. Mở ứng dụng Google Home.
 2. Chọn biểu tượng Menu , sau đó chọn biểu tượng Nhà thông minh
 3. Chọn Thiết bị từ Trang chủ thông minh mở ra.
 4. Xác minh thiết bị được phát hiện. Chọn biểu tượng nút Tìm kiếm để tìm lại thiết bị.

---

Google States: I found several devices matching that name. Which one did you mean?

[Tôi đã tìm thấy một số thiết bị phù hợp với tên đó. Ý bạn là gì?]

Đảm bảo tên của thiết bị là duy nhất.

 1. Mở ứng dụng Google Home.
 2. Chọn biểu tượng Menu , sau đó chọn biểu tượng Nhà thông minh .
 3. Chọn Thiết bị từ Trang chủ thông minh mở ra.
 4. Đảm bảo tất cả các Thiết bị đều có một tên duy nhất. Sửa đổi tên trong Ứng dụng Savant Pro theo yêu cầu.
 5. Sau khi đổi tên thiết bị, hãy yêu cầu Google Tìm Kiếm thiết bị hoặc chọn nút Tìm kiếm / Discover.

---

Google States: Sorry, the device is not responding

[Xin lỗi, thiết bị không phản hồi]

Google đang gặp sự cố khi kết nối với Savant Host. Xác minh rằng cả thiết bị Home và Savant Host đều có kết nối internet.

---

Google States: That command doesn’t work on device <name of light>

[Lệnh đó không hoạt động trên thiết bị <name of light>]

Xác nhận rằng đèn hỗ trợ lệnh bạn đang sử dụng. Ví dụ: một đèn không thể làm mờ hoặc được định cấu hình làm “công tắc” sẽ trả lại phản hồi này cho lệnh làm mờ.