savant_alexa_living_room

"ALEXA, TURN ON MOVIE NIGHT"

Liên kết Alexa và Savant để bắt đầu điều khiển hệ thống Savant của bạn bằng giọng nói, bắt đầu một ngữ cảnh ưa thích, điều chỉnh độ sáng đèn, hay đặt mức nhiệt độ phòng.... hãy khám phá và trải nghiệm những tính năng đầy thú vị.


savant-alexa

CẤP ĐỘ CÁ NHÂN HÓA VƯỢT BẬC

Smarthome cao cấp Savant tích hợp được khả năng điều khiển bằng giọng nói của Alexa. Bạn có thể thiết lập ngôi nhà của bạn theo cách bạn thích, bao gồm ánh sáng, nhạc, video, rèm cửa, mái che, nhiệt độ và hơn thế nữa, sau đó thiết lập ngữ cảnh phù hợp. Tiếp đó bạn chỉ cần ra lệnh kích hoạt ngữ cảnh đã thiết lập bằng Alexa.


alexa_app_hd

TẢI VÀ CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG ALEXA

Tải và cài đặt Ứng dụng Amazon Alexa trên máy tính hoặc điện thoại của bạn.

Mở ứng dụng.

Đăng nhập tài khoản Amazaon của bạn.


savant_skill_hd

VỊ TRÍ SAVANT TRONG ỨNG DỤNG

Vào trang điều khiển của Alexa, chọn Menu chính.

Chọn Skills từ cửa sổ mở lên.

Nhập "SAVANT" vào thanh tìm kiếm.

Alexa sẽ tìm SAVANT Skills cho bạn.


enable_hd

TẢI VÀ CHO PHÉP KẾT NỐI

Sau khi tìm thấy, hãy chọn Savant Skills từ trang kết quả tìm kiếm.

Chọn ENABLE


login_hd

ĐĂNG NHẬP VÀO SAVANT

Trong trang kế tiếp, bạn đăng nhập tài khoản Savant. Hệ thống sẽ tự động kết nối với tài khoản của bạn. Đây là tài khoản bạn sử dụng để đăng nhập vào ứng dụng Savant Pro.

Tài khoản Alexa kết nối phải có quyền quản trị viên.


systemselect_hd

CHỌN NGÔI NHÀ TỪ TÀI KHOẢN NÀY - "SELECT A HOME"

Nếu có nhiều hơn một Savant Home liên kết với tài khoản này, tất cả sẽ được hiển thị trong hệ thống. Chọn Savant Pro Home để kết nối.

Khi Savant Skills liên kết đến Trang chủ Savant Pro, trang sẽ thông báo cho bạn rằng Alexa đã được liên kết thành công với Savanr.


devicediscovery_hd

TÌM KIẾM THIẾT BỊ

Trước khi sử dụng Amazon Alexa trong Savant Pro Home (Nhà thông minh), bạn phải tìm kiếm các thiết bị được hỗ trọ trong Hệ thống Savant Pro.

Trong trang mở ra, hãy chọn nút Discovered Devices. Alexa bây giờ sẽ tìm kiếm Hệ thống Savant Pro.

Trong trang Thiết bị mở ra, tất cả các thiết bị đã phát hiện được liệt kê. Nếu một số Thiết bị không được hiển thị, hãy nhấn nút DISCOVER để gửi lại lệnh tìm kiếm. Alexa hiện được liên kết với Trang chủ Savant Pro. Nói "Alexa, Discover Devices" cũng sẽ gửi lệnh tìm kiếm. Quá trình Tìm kiếm mất khoảng 20 giây để hoàn thành.


Voice Command Examples / Các Câu Lệnh Mẫu

Device / Thiết Bị
Phrases / Câu Lệnh
Description / Mô tả

Scene Commands 

Yêu cầu Ngữ Cảnh

"Alexa, turn on <Scene Name> "

"Alexa, Bật <Tên Ngữ Cảnh>"

 

Turn On any scenes 

Bật bất kỳ ngữ cảnh nào


Room Commands 

Yêu cầu với Phòng

"Alexa, turn on < Room > "

"Alexa, Bật <Phòng>"

 

"Alexa, turn off < Room > "

"Alexa, Tắt<Phòng>"

Turn On the Room to the last active A/V service 

Bật tính năng A/V (Audio/Visual) gần nhất

 

Turn Off the A/V service in the Room

Tắt tính năng A/V trong Phòng


Room Lights 

Chiếu Sáng Phòng

"Alexa, turn on < Room > lights"

"Alexa, Bật Đèn <Tên Phòng>"

 

 

"Alexa, turn off < Room > lights"

"Alexa, Tắt Đèn <Tên Phòng>"

 

 

"Alexa, set the <Room> lights to <40>"

"Alexa, bật ánh sáng <Phòng> mức <40>"

 

 

“Alexa, brighten the <Room> lights”

"Alexa, tăng sáng <Phòng>"

 

 

“Alexa, dim the <Room> lights”

"Alexa, chỉnh mức sáng <Phòng>"

 

Turn On all lights in the Room to full brightness. The Show Room Control Tab checkbox in the lighting data table must be checked.

Bật tất cả đèn trong phòng ở độ sáng cao. Điều khiển ánh sáng phòng trong bảng điều khiển phải dược chọn.

 

Turn Off all lights in the Room. The Show Room Control Tab checkbox in the lighting data table must be checked.

Tắt tất cả đèn trong phòng. Điều khiển ánh sáng phòng trong bảng điều khiển phải được chọn.

 

Set the level of brightness in the Room to a level between 0 and 100%. The Show Room Control Tab checkbox in the lighting data table must be checked.

Đặt mức độ sáng trong Phòng ở mức từ 0 đến 100%. Điều khiển ánh sáng phòng trong bảng điều khiển phải được chọn.

 

Increase the level of brightness to the lights in a Room by 25%. The Show Room Control Tab checkbox in the lighting data table must be checked.

Tăng 25% mức độ sáng của đèn trong phòng. Điều khiển ánh sáng phòng trong bảng điều khiển phải được chọn.

 

Decrease the level of brightness to the lights in a Room by 25%. The Show Room Control Tab checkbox in the lighting data table must be checked.

Giảm 25% mức độ sáng của đèn trong phòng. Điều khiển ánh sáng phòng trong bảng điều khiển phải được chọn.


XỬ LÝ SỰ CỐ

Alexa States: I found zero devices (After initially sending a Discover command) 

[Tôi không tìm thấy thiết bị nào (Sau khi gửi lệnh 'Tìm Kiếm' ban đầu)] 

 1. Kiểm tra xem tài khoản người dùng Savant của bạn đã được xác minh chưa.
 2. Đảm bảo trả lời email xác minh mà bạn nhận được khi tài khoản được tạo.
 3. Đảm bảo tài khoản người dùng Savant của bạn là quản trị viên của Trang chủ Savant.
 4. Nếu có nhiều Ngôi nhà Savant được liên kết với tài khoản người dùng Savant, hãy xác nhận rằng bạn đã chọn đúng ngôi nhà. 

---

Alexa States: Sorry, I didn’t find <name of room / name of room lights / name of scene>

 [Xin lỗi, tôi không tìm thấy <tên phòng / tên đèn phòng / tên ngữ cảnh> ]

Xác minh thiết bị Savant đã được phát hiện.

 1. Mở Ứng dụng Amazon Alexa.
 2. Chọn biểu tượng Menu, sau đó chọn biểu tượng Nhà thông minh.
 3. Chọn Thiết bị từ Trang chủ thông minh mở ra. Xác minh thiết bị được phát hiện.
 4. Chọn biểu tượng nút 'Tìm Kiếm' / 'Discovery' để tìm lại thiết bị.

---

Alexa States: Sorry, I could not find a device or group named <device name>

 [Xin lỗi, tôi không thể tìm thấy thiết bị hoặc nhóm có tên <tên thiết bị> ]

Xác minh thiết bị Savant đã được phát hiện. 

 1. Mở Ứng dụng Amazon Alexa.
 2. Chọn biểu tượng Menu, sau đó chọn biểu tượng Nhà thông minh Chọn Thiết bị từ Trang chủ thông minh mở ra.
 3. Xác minh thiết bị được phát hiện.
 4. Chọn biểu tượng nút 'Tìm Kiếm' / 'Discovery' để tìm lại thiết bị

---

Alexa States: I found several devices matching that name. Which one did you mean?

 [Tôi đã tìm thấy một số thiết bị phù hợp với tên đó. Ý bạn là gì?]

Đảm bảo tên của thiết bị là duy nhất. 

 1. Mở Ứng dụng Amazon Alexa.
 2. Chọn biểu tượng Menu, sau đó chọn biểu tượng Nhà thông minh.
 3. Chọn Thiết bị từ Trang chủ thông minh mở ra.
 4. Đảm bảo tất cả các Thiết bị đều có một tên duy nhất.
 5. Sửa đổi tên trong Ứng dụng Savant Pro theo yêu cầu.
 6. Sau khi đổi tên thiết bị, hãy yêu cầu Alexa "Discovery Devices" thiết bị hoặc chọn nút "Discovery"

---

Alexa States: Sorry, the device is not responding

 [Xin lỗi, thiết bị không phản hồi]

Amazon đang gặp sự cố khi kết nối với Savant Host. Xác minh rằng cả thiết bị Echo và Savant Host đều có kết nối internet.

---

Alexa States: That command doesn’t work on device <name of light> 

 [Lệnh đó không hoạt động trên thiết bị <name of light>]

Xác nhận rằng đèn hỗ trợ lệnh bạn đang sử dụng. Ví dụ: một đèn không thể làm mờ hoặc được định cấu hình làm “công tắc” sẽ trả lại phản hồi này cho lệnh làm mờ.